bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Podatki i opłaty

Wpłaty z tytułu:

1. opłaty za śmieci
2. podatku od nieruchomości
3. podatku rolnego
4. podatku leśnego
5. podatku od środków transportowych

należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny:

Bank Spółdzielczy O/Kielce F/Nowiny 93 84930004 0040 0429 2160 0002

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW:

  • W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny  jednorazowo w terminie płatności I raty.
  • Jeżeli kwota podatku przekracza 100 zł, to należność nadal będzie płatna w czterech ratach.
  • Jeżeli wysokość podatku ustalana w decyzji osobom fizycznym nie przekroczy kwoty 8 zł (koszty doręczenia przesyłki), decyzja taka nie zostanie wysłana do podatnika, a podatek będzie nienależny.

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

• Informacja na podatek od nieruchomosci, rolny, leśny – OSOBY FIZYCZNE (wersja pdf, word)
• Deklaracja na podatek od nieruchomości – OSOBY PRAWNE (wersja pdf, word)

W roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXIV/279/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Uchwały podjęte w 2017 r.


Uchwała Nr RG - XXXVI / 432 / 17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3684


Uchwały podjęte w 2016 r.


Uchwała Nr RG - XXIV / 280 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 279 / 16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2015 r.


Uchwała Nr RG - XIII / 131 / 15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 130 / 15 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 125 / 15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr RG - XIII / 124 / 15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr RG - XIII / 123 / 15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr RG - XIII / 122 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2012 r.


Uchwała Nr RG-XXV/192/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr RG-XXV/189/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XIII/123/2015 w sprawie: określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr RG-XXV/187/12 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr RG-XIV/103/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr RG-XIV/102/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr RG-XIV/101/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.02.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 11 139