bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

2018

L.p. Data podjęcia zarządzenia Nr zarządzenia Treść zarządzenia
1. 08.01.2018 WG.ZFŚS.0050.1.2018 W sprawie: zatwierdzenia rocznego preliminarza dochodów i wydatków ZFŚS w UG Sitkówka-Nowiny
2. 10.01.2018 RSO.0050.2.2018 W sprawie:powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny
3. 10.01.2018 WG.0050.3.2018 W sprawie: wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w UG Sitkówka-Nowiny
4. 18.01.2018 WG-PLF.0050.04.18 W sprawie: ustalenia planu finansowego UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
5. 18.01.2018 WG-PLF.0050.05.18 W sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny
6. 23.01.2018 WG.0050.6.2018 W sprawie: wsparcia pobytu działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza HOST NATION SUPPORT-HNS
7. 29.01.2018 WG-PLF.0050.7.W.18 W sprawie:wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
8. 29.01.2018 WG-PLF.0050.7.18  W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
9. 30.01.2018 WG.0050.8.2018 W sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018r.
10. 31.01.2018 WG.0050.9.2018 W sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny na rok szkolny 2018-2019
11. 31.01.2018  WG.0050.10.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
12. 31.01.2018 WG.0050.11.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
13. 31.01.2018  WG.0050.12.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
14. 31.01.2018  WG.0050.13.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia NR.WG.0050.86.2017 z dn.23.08.2017r w spr. powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15. 05.02.2018 RSO.0050.14.2018 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
16. 05.02.2018 WG.0050.15.2018 W sprawie: wyznaczenia koordynatora Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”
17. 05.02.2018 WG.0050.16.2018 W sprawie: określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXXVII/488/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.28.12.2017 r. w spr. przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”
18. 07.02.2018 WG.0050.17.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia Nr WG.0050.30.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.18.04.2016r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
19. 14.02.2018 WG-PLF.0050.18.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-nowinach na 2018 rok
20. 14.02.2018 WG-PLF.0050.18.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
21. 15.02.2018 WG.0050.19.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2006
22. 15.02.2018  WG.0050.20.2018 W sprawie: ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” dla dziewcząt z rocznika 2005
23. 15.02.2018 RSO.0050.21.2018 W sprawie: ustalenia dni pracy i dni wolnych od pracy w roku 2018 w UG Sitkówka-Nowiny
24. 16.02.2018 WG-PLF.0050.22.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
25. 16.02.2018 WG-PLF.0050.22.W.18  W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
26. 22.02.2018 WG-PLF.0050.23.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
27. 26.02.2018 WG-PLF.0050.24.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
28. 26.02.2018 WG-PLF.0050.24.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
29. 27.02.2018 WG.0050.25.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń grypą”
30. 27.02.2018 WG.0050.26.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
31. 27.02.2018 WG.0050.27.2018 W sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
32. 06.03.2018 WG-PLF.0050.28.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
33. 06.03.2018 WG-PLF.0050.28.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
34. 06.03.2018 WG.0050.29.2018 W sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkiem (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2005.
35. 06.03.2018 WG.0050.30.2018 W sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r.gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkiem (HPV) dla dziewcząt z rocznika 2006.
36. 14.03.2018  WG.0050.31.2018 W sprawie:przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
37. 20.03.2018 WG.0050.32.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia Nr WG.0050.30.2016 Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 18 kwiatnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka
38. 26.03.2018 WG.0050.33.2018 W sprawie: powołania Gminnego Konkursu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy
39. 26.03.2018 WG-PLF.0050.34.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
40. 26.03.2018 WG-PLF.0050.34.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
41. 28.03.2018 WG-PLF.0050.35.2018 W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
42. 06.04.2018 WG.0050.36.2018 W sprawie:przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 i roczników starszych zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny
43. 09.04.2018 RSO.0050.37.2018 W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.
44. 19.04.2018 RSO.38.2018 W sprawie: zmiany zarządzenia Nr RSO.38.1.2013 Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 06.06.2013 r. w sprawie Regulaminu Pracy UG Sitkówka-Nowiny
45. 24.04.2018 WG-PLF.0050.39.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
46. 24.04.2018 WG-PLF.0050.39.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
47. 26.04.2018 WG-PLF.0050.40.18 W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok
48. 26.04.2018 WG-PLF.0050.41.18 W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
49. 07.05.2018 WG-PLF.0050.42.W.18  W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
50. 07.05.2018 WG-PLF.0050.42 18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
51. 08.05.2018 WG.0050.43.2018 W sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „Perła" w Nowinach
52. 09.05.2018 CUW.005.44.2018 W sprawie:ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im „Pluszowego Misia” w Nowinach
53. 09.05.2018 INO.0050.45.2018 W sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
54. 09.05.2018 WG.0050.46.2018 W sprawie: powołania Społecznego Doradcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny ds. młodzieży
55. 09.05.2018 WG.0050.47.2018 W sprawie: powołania Społecznego Doradcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny ds. seniorów
56. 14.05.2018 WG.0050.48.2018 W sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników (zastępców dyrektorów i zastępców kierowników) jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny
57. 15.05.2018 WG-RGŚ.0050.49.2018  W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącym mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
58. 15.05.2018 RSO.0050.50.2018 W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny
59. 15.05.2018 WG-PLF.0050.51.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
60. 16.05.2018 WG-PLF.0050.51.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
61. 16.05.2018  WG.0050.52.2018 W sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w UG Sitkówka- Nowiny
62. 25.05.2018 WG-PLF.0050.53.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
63. 25.05.2018 WG-PLF.0050.53.2018 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
64. 25.05.2018 WG-PLF.0050.54.18 W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach za 2017 r.
65. 25.05.2018 WG-PLF.0050.55.18 W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej Bibliotek Publicznej w Nowinach za 2017 r.
66. 25.05.2018 WG-PLF.0050.56.18 W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
67. 28.05.2018 WG.0050.57.2018 W sprawie: powołania Komitetu ds. organizacji Dożynek Gminy Sitkówka-Nowiny
68. 08.06.2018 RSO.0050.58.2018 W sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat lokalnych w Zespole Podatków i Opłat lokalnych oraz pozostałych Dochodów
69. 14.06.2018 WG-PLF.0050.59.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
70. 14.06.2018 WG-PLF.0050.59.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
71. 14.06.2018 CUW.0050.60.2018 W sprawie: powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach
72. 19.06.2018 CUW.0050.61.2018 W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegających się w 2018 roku o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
73. 21.06.2018 WG-PLF.0050.62.1.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
74. 21.06.2018 WG-PLF.0050.62.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
75. 21.06.2018 WG-PLF.0050.62.18 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
27.06.2018 WG-PLF.0050.64.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
27.06.2018 WG-PLF.0050.64.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
29.06.2018 WG-PLF.0050.65.W.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym UG w Sitkówce-Nowinach na 2018 rok
 29.06.2018 WG-PLF.0050.65.18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
03.07.2018 RSO.0050.66.2018 W sprawie : powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referenta ds. podatków i opłat w Zespole Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów w UG Sitkówka- Nowiny

 Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Sebastian Nowaczkiewicz
Dokument z dnia: 14.05.2018
Dokument oglądany razy: 520